Спад на приходите и счетоводната печалба отчита русенската машиностроителна фирма „Спарки“ за първите девет месеца на годината. Към 30 септември „Спарки“ АД реализира нетни приходи от продажби на стойност 17,754 млн. лв., което представлява намаление на нетните приходи от продажби с 25% в сравнение със същия период на 2014 г., става ясно от междинния финансов отчет на дружеството към 30 септември. Нетната печалба за първите 9 месеца на годината е в размер на 581 хил. лв. и намалява близо 5 пъти спрямо регистрираните за третото тримесечие на 2014 г. 2,513 млн. лв.
Към 30.09.2015 г. стойността на собствения капитал на дружеството е 10,304 млн. лв., а размерът на активите е 35,059 млн. лв.
Многомилионните кредити все още тежат на „Спарки“ като разходите за лихви за деветмесечието възлизат на 650 хил. лева. Заемите към банки и нефинансови институции в края на септември възлизат на 17,622 млн. лева и намаляват с над 300 хил. лева спрямо година по-рано.