С 8,06 млн. лева счетоводна загуба завършва деветмесечието на 2015 г. „Топлофикация Русе“, става ясно от междинния отчет на дружеството към 30 септември. За периода централата е доставила на клиентите си 128 404 Мвтч електрическа енергия и 114 553 Мвтч топлинна. Общите приходи от дейността възлизат на 36,8377 млн. лева, а разходите - на 44 921 лева.
От отчета става ясно, че над 2 млн. лева от загубата се дължи на отрицателни разлики от промени на валутни курсове - резултат от промените в курса на щатския долар към еврото, тъй като основните разходи за внос на въглища са в долари. 
71% от приходите на „Топлофикация Русе“ се формират от продажба на електроенергия. Продажбата на топлоенергия носи само 9,694 млн. лева от всички 34,136 млн. лева за периода. 
Към 30 септември в „Топлофикация Русе“ работят 316 души, като от началото на годината персоналът е увеличен с 10 човека. Средната месечна работна заплата в дружеството е 1210 лева.
В края на септември „Топлофикация Русе“ снабдява с гореща вода за отопление и хигиенно-битови нужди 19 017 абоната - 1125 стопански субекта, 126 бюджетни организации и 17 780 битови потребители. За периода са инвестирани общо 1,25 млн. лева, от които 156 хил. лева за изграждане на присъединителни тръбопроводи и абонатни станции и 594 хил. лева за реконструкция и модернизация на съществуващите съоръжения. За пускане в експлоатация на системата за биогориво са похарчени 169 хил. лева. 
Общата инвестиционна програма на дружеството за тази година е за 8,297 млн. лева, от които 4 млн. лева за сепариращата инсталация за оползотворяване на битови отпадъци и 2 млн. лева за реконструкция на сгуроотвала.