С промяна в Наредбата за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. земеделските стопани имат възможност за отказ от поетия агроекологичен ангажимент. Това съобщиха от Областна дирекция „Земеделие и гори“ по време на вчерашното заседание на Постоянната секторна комисия в областта на  земеделието, рибарството и аквакултурите. За спазването на изискванията за сеитбооборот по мярката се отпускат субсидии от 90,88 евро/ха или 20,45 евро/ха, в зависимост от това дали се използват междинни култури. С промените се изисква 100% от площите да са засети (вместо 50% по-рано) и то не само с есенници, което за много фермери се явява проблем.
Съгласно Наредба 11, доброволният отказ се извършва в рамките на 20 работни дни от обнародване на измененията. Тъй като тя беше обнародвана в Държавен вестник на 20 октомври 2015 г., заявления за отказ по мярка 2014 „Агроекология“ от ПРСР за 2007-2013 ще се приемат до 16 ноември. Финансови санкции за земеделците отказали се от направлението няма да има.
 Отказът става със заявление, към което се прилага копие от лична карта на бенефициента, заверена „Вярно с оригинала“. При приемането му се извършва проверка в търговския регистър на вписаните обстоятелства за идентифициране на правомощията на лицето или лицата, които имат право да представляват юридическото лице. Заявлението може да се подаде и от  упълномощено от бенефициента лице, с нотариално заверено пълномощно. 
Заявления за доброволен отказ може да се получат в общинските служби по общини или от сайта на ОДЗ-Русе.