Инвестициите на фирмите в нови производствени мощности или в модернизация на вече съществуващи бележат ръст от началото на годината, показват регистрите на РИОСВ-Русе, където се разглеждат всички предложения. От началото на годината до края на септември в екоинспекцията са постъпили 38 предложения, докато за цялата предходна година броят им беше 32. Ако това темпо се запази, ще бъде надхвърлен и броят от 2013 година, който беше 47.
Числата показват, че оптимизмът на бизнеса се възвръща, макар и доста плахо. Все още сме много далеч от предкризисните 2006-2007 година, когато ежегодно стартираха над 70 инвестиционни проекта.
Прави впечатление и постепенното изместване на интереса на предприемачите от един сектор на икономиката към друг. Докато през 2008-2009 година преобладаваха енергийните проекти - за изграждане на фотоволтаични и вятърни паркове, сега като че най-голям брой инвестиции се насочват към селското стопанство - птицеферми, рибарници, предприятия за преработка, напоителни системи и др.
Най-големите инвестиционни проекти тази година обаче са свързани с транспорта. Интермодалният терминал в района на товарна гара Изток ще струва 21 милиона евро и ще се изгражда в следващите 3-4 години. Той ще свързва автомобилния, железопътния и водния транспорт и ще нареди областта сред предлагащите конкурентни условия за превоз на стоки, което ще се отрази стимулиращо на икономиката на целия регион.
Друг терминал с национално значение - за втечнен природен газ (LNG), се строи в Русе от „Булмаркет ДМ“. Мощната русенска компания има подкрепата на Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие за реализация на проекта, чиято амбициозна цел е да предложи алтернатива на внасяния от Русия природен газ. След Русе подобни терминали ще се изграждат в София и Пловдив.