Инвестиции за 137 млн. лева ще направи „Топлофикация Русе“ в следващите 5 години, предвижда бизнеспланът на дружеството за периода 2015-2019 г. Планира се производството на електроенергия да се удвои догодина, като остане на ниво 99 800 МВтч годишно, а произведената топлоенергия да се увеличи с около 40%. През тази година дружеството ще регистрира значителна финансова загуба, но в следващите години планира да завършва на малка печалба. Добра новина за клиентите на дружеството е, че увеличения на цените не се предвиждат, като битово-горещата вода дори ще бъде с около 5% по-евтина в периода 2016-2018 г. Бизнеспланът ще бъде обсъден днес в Комисията по енергийно и водно регулиране, която трябва да одобри разчетите на експертите.
Общата стойност на предвижданите от дружеството за периода на бизнес плана инвестиции възлиза на 137,11 млн. лв., което е с цели 123 млн. лв. повече от отчетените за предходния бизнес план. Основните цели са приспособяване на производствените мощности към по-строгите екологични изисквания и норми, влизащи в сила от 2015 г., разширяване на пазара на топлинна енергия, надеждност и технологично обновяване на централата.
„Топлофикация Русе“ заявява, че състоянието на оборудването не позволява достигането на показателите по Директива 2010/75/ЕС, относно емисиите от промишлеността, както и условията в комплексните разрешителни КР №46/2005г., актуализирано през 2014 г. за експлоатация на горивна инсталация за производство на енергия и КР №280-Н0/2008 г. за експлоатация на депо за неопасни отпадъци - сгуроотвал. Поради тези причини приоритет в инвестициите през периода 2015-2019 г. ще бъдат проектите, свързани с опазване на околната среда. Това включва реконструкция на парогенераторите за постигане нормите за емисии на азотни окиси, реконструкция на съществуващите електрофилтри, изграждане на сероочистващи инсталации, реконструкция на депото за пепелина и сгурия. Посочва се, че проектите за постигане на нормите за допустими емисии на прах, азотни оксиди и серен диоксид, както и за привеждане на сгуроотвала към нормативните изисквания не носят положителен икономически ефект. Те са свързани дори с увеличаване на потреблението на електрическа енергия за технологични нужди и понижаване на производствената ефективност. Посочва се, че „Топлофикация Русе“ ЕАД е включена в Преходния национален план, което участие дава възможност за поетапно осъществяване на инвестиционните мерки за постигане на нормите за опазване на атмосферния въздух.
Вторият акцент в инвестиционната дейност на дружеството е реализацията на проекти, които водят до подобряване на производствената ефективност и които ще доведат пряко или косвено до намаляване на въглеродните емисии.
Инвестиционните проекти от тази група са:
- модернизация на производственото оборудване, в т.ч замяна на част от използваните изкопаеми горива с възобновяеми източници на енергия (изгаряне на растителна биомаса и оползотворяване на битови отпадъци);
- преминаване към изгаряне на въглища с по-нисък емисионен фактор;
- реконструкции на съоръженията, водещи до намаляване на разходите на топлинна и електрическа енергия за технологични и собствени нужди, на горивните уредби на котлите за оптимизиране на горивния процес и замяна на мазута като спомагателно гориво с природен газ, както и на кондензационно-охладителните системи на турбините с цел намаляване на загубите;
- подмяна на топлообменници в производствената централа за осигуряване на по-ефективен топлообмен;
- реконструкция, модернизация и разширяване на топлопреносната мрежа.
С тези проекти „Топлофикация Русе“ участва в Националния план за инвестиции (НПИ). Дружеството посочва, че изпълнението на инвестиционните мероприятия ще осигури ползи на гражданите на Русе, с осигуряването на възможност за оползотворяване на битовите отпадъци, което е свързано с редуциране на разходите за депониране и такса „смет“. Също така ще се постигне и намаляване на замърсяването на атмосферния въздух в града - от една страна в резултат на прекия резултат от работата на новите и модернизирани пречиствателни съоръжения, а от друга страна чрез косвения ефект от присъединяване на нови потребители към системата за централизирано топлоснабдяване.
„Топлофикация Русе“ заявява, че за изпълнението на проектите по инвестиционната програма се търсят възможности за привличане на външни ресурси, тъй като текущите постъпления на дружеството са недостатъчни за обезпечаване на експлоатационните и инвестиционните разходи. 
С изключение на 2015 г., за периода от 2016 г. до 2019 г. централата планира да произвежда едно и също количество електрическа енергия-бруто (99 800 MWh) и нетна енергия (90 000 MWh). Топлинната енергия на изход ТЕЦ се изменя от 371 572 MWh през 2015 г. до 526 370 MWh през 2019 г. или общото количество за периода е 2 464 971 MWh.
Технологичните разходи по преноса с гореща вода се изменят от 34,2 % през 2015 г. до 32,4% през 2019 г. За периода 2015 г. - 2019 г. общото планирано количество топлинна енергия за реализация с гореща вода е 1 398 855 MWh. 
Дружеството предвижда да реализира загуба от над 7 млн. лева през 2015 г., след което прогнозата е финансовия резултат да излезе на малък плюс.
Абонатните станции, които предстои да бъдат подменени за периода 2015-2019 г., са общо 163, в т.ч. 19 броя за 2015 г. и по 36 броя за всяка година до края на периода. Предвижда се разширяване на топлопреносната мрежа и присъединяване на нови мощности - по 2 MW на година. 
Планира се цената на топлинната енергия с топлоносител гореща вода да бъде 68,50 лв./MWh през тази година, 65,00 лв./MWh през 2016 г. 66,30 лв./MWh през 2017 г. и 2018 г. и 68,95 лв./MWh през 2019 г.