13,24% изпълнение на инвестиционната си програма отчита за периода 2010-2014 година „Топлофикация Русе“. При план за инвестиции на стойност 105,8 млн. лева са извършени разходи за едва 14 млн. лева. Това става ясно от документите, подготвени за одобряване на бизне план на дружеството за следващия период 2015-2019 г. Както констатират експертите на Комисията за енергийно и водно регулиране, за периода от 2010 г. до 2014 г. не са извършвани планирани инвестиционни мероприятия, макар да са извършени други непланирани инвестиции на много по-малка стойност.
На 14 октомври от 10 часа в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад, относно одобряване на бизнес план на „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода 2015-2019. Бизнес планът включва инвестиционна програма, производствена програма, - ремонтна програма, социална програма за дейности и мероприятия със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове (Кодекс на труда и др.), прогнозна структура и обем на разходите по години и прогнозни годишни финансови отчети.
Докладът трябваше да бъде обсъден и одобрен още в началото на годината. Предложението на дружеството обаче трябваше да бъде наново и наново преработвано заради неколкократните промени в Закона за енергетиката и други нормативни актове, които директно влияят върху приходите, разходите и финансовото състояние на дружеството.