Стопанската конюнктура в страната се влошава през септември, показват регулярните бизнес анкети на Националния статистически институт. Общият показател на бизнес климата намалява с 2.9 пункта в сравнение с август. Причината са по-неблагоприятните условия за бизнес дейност в промишлеността, строителството и търговията на дребно.
Несигурната икономическа среда продължава да бъде основна пречка за развитието на всички отрасли, следвана от недостатъчното търсене от страната и слабостите в икономическото законодателство.
Анкетираните мениджъри очакват продажните цени да се запазят на сегашното равнище през следващите три месеца. 
Регистрира се намаление на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с по-неблагоприятни очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца.
Съставният показател „бизнес климат в строителството“ спада с 3.4 пункта. Анкетата отчита увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията.
В търговията на дребно показателят намалява с 1.7 пункта спрямо предходния месец, като прогнозите относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по-умерени.
Единствено в сектора на услугите не се отчита намаление и показателят запазва приблизително нивото си от август.