Обществена поръчка за строителството на подземния паркинг към зала „Булстрад Арена“ обяви Общината. Прогнозната стойност на поръчката е 3 407 960 лева, като за изготвянето на инвестиционния проект са предвидени 25 000 лв, а за упражняването на авторски надзор - 9000 лв. За строително-монтажните дейности пък ще се изчисли разликата между общия максимален финансов ресурс и стойността в офертата на участника. Срокът за изготвянето на инвестиционния проект е два месеца, а за строителството - 150 дни. 
За обекта има издадено разрешително за строеж през 2009 г. Обособеният паркинг, собственост на Община Русе, е с капацитет 754 места, като достъпът до тях се осъществява посредством 5 стълбища и една рампа. До момента всички нива са изпълнени в груб строеж до кота нула и могат да функционират като самостоятелен обект, преди осъществяване на строителството на надземните етажи. 
При проектирането трябва да се предложи решение за изпълнение на трафопост и захранващ кабел, както и да се предвиди система за видеонаблюдение, СОТ и контрол на достъпа, пътнически асансьор, паркинг-система, система за автоматизация и управление на вентилационната система и организация на движението за всички нива на подземния паркинг. Освен това обектът трябва да се свърже към общинския център за контрол и управление на трафика на бул. „Скобелев“. 
Оферти ще се приемат до 27 октомври, а на следващия ден специална комисия ще ги отваря, като при оценяването ще се търси икономически най-изгодната от тях.