В късния следобед вчера екоинспекцията качи на сайта си отчет за действията си след получени сигнали от граждани за замърсяване на въздуха в Русе, който публикуваме с незначителни съкращения:
1. На 13, 14, 20, 22, 25 и 29 май и на 7 юни са подадени сигнали за неприятни миризми в Източна промишлена зона, кварталите „Здравец“ и „Възраждане“. Сформирани са екипи, които да извършват обходи в извънработно време в Източна промишлена зона и Индустриален парк за установяване на източниците на миризми. Органолептично е установено наличие на специфични за дейността на „Монтюпе“ миризми в границите и в близост до производствената площадка. 
При планова проверка за контрол на изпълнението на условията в комплексното разрешително на „Монтюпе“, извършена в периода 29.06.-06.07.2015 г., е констатирано: липсващи документи и инструкции, както и записи по изпълнението им; превишение на максимално разрешените дебити на аспирациите към инсталациите за каруселно леене на алуминий; две от изпускателните устройства, №10 и №14, превишават нормите за органичен въглерод.
Дадени са 27 предписания с кратки срокове за изпълнение. За неспазване на условие в комплексното разрешително е наложена имуществена санкция в размер на 35 000 лв. За нарушение на нормите за допустими емисии общ органичен въглерод са наложени текущи месечни санкции за замърсяване на атмосферния въздух в размер на 14 300 лв.
В периода 03-18.08.2015 г. заводът за производство на алуминиеви автомобилни детайли и части е с преустановена производствена дейност за провеждане на годишна профилактика на съоръженията. В този период в РИОСВ-Русе не са постъпвали сигнали и/или жалби за миризми и замърсяване на атмосферния въздух в града.
На 14.09.2015 г. е извършен емисионен контрол на изпускащо устройство №10. Отново има превишаване на нормите за допустими емисии общ органичен въглерод, но отчетената стойност е по-ниска от предходното измерване.
2. От началото на май до края на август 2015 г. са извършвани измервания на качеството на атмосферния въздух с мобилната автоматична станция на територията на Индустриалния парк и в кв. „Изток“. Резултатите от Индустриалния парк отчитат завишени стойности на средно-часовите концентрации на метан и неметанови въглеводороди, съпоставими с измерените стойности на тези замърсители в кв. „Изток“. Анализът на резултатите сочи, че в часовия период 20:00 ч – 06:00 ч има до 3 пъти по-високи стойности на тези замърсители спрямо фоновите нива в жилищната зона.
Следва да се отчете, че в периода, когато заводът на „Монтюпе“ не е работил (03.08-18.08.2015 г.), в района на Индустриалния парк нивата на метан и неметанови въглеводороди отговарят на фоновите нива, характерни за града.
3. В периода от 20:00 ч на 14.09.2015 г. до 09:00 ч на 15.09.2015 г. в РИОСВ  са постъпили 53 сигнала за миризми в различни райони на Русе, които гражданите определят по-различен начин - на бакелит, на нефтопродукти, на сяра и т.н. Веднага след първите сигнали дежурен екип е извършил обход на Източна промишлена зона и Индустриалния парк. Северно от площадката на „Монтюпе“ при наличие на южен вятър органолептично е установено наличие на специфичната за производството миризма, а визуално експертите са установили изпускане на димни газове от изпускащо устройство №10 към карусел №1. При проверка на площадката на 15.09.2015 г. от ръководството на „Монтюпе“ е получена информация, че карусел №1 е работил при непрекъснат (трисменен) режим на работа за последните 24 часа и не са настъпвали аварийни ситуации или анормални режими на работа.
Въпреки гореизложеното и констатираните несъответствия в работата на предприятието не може еднозначно и категорично да се изведе, че само производствената дейност на „Монтюпе“ е причината за многобройните сигнали за миризми на 14.09.-15.09.2015 г. Миризмите се усещат и възприемат по различен начин от хората, като голяма част от сигналите са за миризма на нефтопродукти. Поради това към момента продължават проверките за установяване на друг/други източници на миризми на територията на Източна производствена зона.
От днес в пунктове „Възраждане“ и „Здравец Изток“ започва пробонабиране на атмосферния въздух с последващи анализи за установяване на вида на веществата във взетите проби. Резултатите ще се публикуват периодично.