Националната служба за съвети в земеделието продължава своята дейност, свързана с предоставяне на информация и консултации на място в общински центрове и населени места. От октомври до декември ще бъдат организирани нови 21 открити приемни в областта във всички общински центрове без Русе. Първите две от тях ще се проведат на 1 октомври в Общинска служба по земеделие Бяла от 10 до 12,30 часа и в кметството на Ценово от 13,30 до 16 часа. 
По време на изнесените приемни всеки един земеделски стопанин ще може на място в региона си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, в т.ч. и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и видовете схеми за подпомагане. Експертите на НССЗ разясняват задължителните изискванията, които земеделските стопани трябва да спазват при избраните схемите за директни плащания и/или като бенефициенти по мерки от ПРСР .
Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпът на земеделските производители до консултантските услуги на службата.