Общо 11 614 граждански и наказателни дела са постъпили в Русенския районен съд през изтеклата 2013 година, сочи отчетът на институцията.
2914 са приключилите наказателни дела, като сред тях като най-многобройни се открояват кражбите. Това е и най-честото престъпление през изминалата година. Значителен ръст се наблюдава при кражбите на коли. 1064 души са чули осъдителни присъди и са били наказани от магистратите, а едва 18 са били обявени за невинни. Престъпленията, които са дело на непълнолетни, са 80. Съдът е постановил общо 1291 присъди по наказателни дела, от които 700 са обжалвани пред по-горна инстанция.
9854 пък е броят на гражданските дела, които са разглеждани от районните магистрати през 2013 година. Данните сочат, че делата намаляват през годините, като през 2011 година те са били 13 410, а през 2012 г. - 11 073. Иначе казано, средно 57 граждански дела на месец е гледал един съдебен състав. Анализът показва, че се наблюдава спад при трудовите спорове, докато броят на вещните искове се е увеличил и достига най-високи стойности през последните 4 години. Делбите, исковете за издръжка и молбите за развод запазват нивото си.
91% от делата са приключили в срок от 3 месеца, става ясно от отчета на съда. Фокусът на магистратите е през 2014 да работят повече върху законосъобразността на решенията, като целта е постановените от тях присъди да не се изменят или отменят на по-горна инстанция. Освен това районните магистрати смятат да развият и  партньорството си с медиите и неправителствените организации. Идеята е съдът да се отваря към гражданите и да се преодолее най-големият проблем на системата - изключително ниското доверие на хората към нея.