„Спарки“ реализира нетни приходи от продажби на стойност 12,412 млн. лв. за първото полугодие, което представлява намаление на нетните приходи от продажби с 21% в сравнение със същия период на 2014 г., когато са отчетени 15,753 млн. лв., съобщи русенското дружество в консолидирания си отчет за първите шест месеца на годината, представен на фондовата борса. Резултатите не се отличават съществено от тези в неконсолидирания отчет, тъй като приносът на дъщерните фирми „Еко Спарк“ ЕООД, „Сигма плюс“ ЕООД, „ЦПО Спарки“ ЕООД и „И.З. Русе“ ЕООД е символичен.
Към 30.06.2015 г. „Спарки“ отчита нетна загуба в размер на 38 хил. лв., спрямо регистрираната за второто тримесечие на 2014 г. нетна печалба на стойност 1,444 млн. лв. Резултатът обаче е подобрен в сравнение с първото тримесечие, когато бе отчетена загуба от 405 хил. лева.
Стойността на собствения капитал на дружеството е 21,238 млн. лв., а размерът на активите - 46,449 млн. лв.