Производителите, засегнати от забраната за внос на селскостопански продукти от Европейския съюз (ЕС) в Русия, вече могат да намерят указания за прилагането на удължените до 30 юни 2016 г. временни извънредни мерки. Те включват небране на плодове и зеленчуци, и изтегляне на продуктите от пазара като изтеглената продукция може да бъде дарена на училища, детски градини, старчески домове и др.
Стопаните, решили да прилагат подмярка „небране на зеленчуци“, трябва задължително да заорават по-дълбоко растенията и тяхната продукция и да спазват изискванията за сеитбооборот. Производителите, възползващи се от подмярката за небране на плодове, е необходимо да съберат плодовете и да ги унищожат в официално одобрените за целта места.
   Изискванията за прилагането на двете подмерки целят минимализирането на фитосанитарните последици от небрането на продукцията - най-вече разпространението на болести по растенията.
Общото количество продукция, което България може да подпомогне по двете мерки за небране и изтегляне от пазара, е до 3000 тона (за всички допустими продукти, с изключение на праскови и нектарини) и 950 тона - за праскови и нектарини. 
Всички действия трябва да се прилагат в присъствието на Техническия инспекторат на ДФ „Земеделие“. За целта при попълването на документи за някоя от мерките, се записват мястото, денят и часът на прилагането им, както и други необходими данни.