През 2013 г. областната икономика е отбелязала ръст от 2.6%, показват окончателните данни на Териториалното статистическо бюро. Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през 2013 г. възлиза на 2.015 млрд. лева по текущи цени. Спрямо 2011 г. увеличението е със 7.1%. Област Русе заема дял от 2.5% в икономиката на страната. 
На човек от населението се падат 8735 лв. от стойностния обем на БВП при 8441 лв. през 2012 г. По показателя БВП на човек област Русе се нарежда на осмо място в страната при девета позиция за 2011 и 2012 година. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) - 24 193 лв., а с най-ниско - област Силистра с 5 453 лева. 
БВП на човек нараства с 2.5%. В десет области е регистрирано намаление в равнището на БВП на човек от населението спрямо 2012 г., като най-значим е спадът в област София - с близо 11%. Което обяснява придвижването ни от девета на осма позиция по този показател.
Създадената от отраслите на регионалната икономика брутна добавена стойност (БДС) за областта през 2013 г. възлиза на 1.735 млрд. лв. по текущи цени, което представлява 2.5% от общо генерираната добавена стойност за страната.
Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката в област Русе нараства спрямо равнището си от 2012 г. с 0.1% и достига 8.3%. Индустриалният сектор намалява тежестта си с 0.5 процентни пункта достига 35.9%. Делът на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, е 55.8%, което е с 0.4 процентни пункта повече от 2012 година. 
Данните от статистиката показват, че Русе с право може да се нарича индустриален център. Този сектор има тежест в добавената стойност доста над средната в страната, която е 27.9%. Същото може да се каже и за селското стопанство, чийто дял в националния БДС е 5.5%. За сметка на това по-малък дял в създадената добавена стойност има сферата на услугите, която за страната дава 66.6% от БДС.