Земеделското министерство отваря мярка 121 от старата Програма за селските райони с цел България да не връща пари на Брюксел. По същия начин както общините реализират ударни инфраструктурни проекти, които трябва да приключат до 15 септември, за да се намали неусвоената част от ПРСР 2007-2013 ще се приемат проекти за най-атрактивната мярка за модернизация със земеделска техника. 
Определеният бюджет за прием по мярката е в размер на левовата равностойност на 50 млн. евро. Минималният размер на общите допустими разходи по един проект, който ще могат да заявяват кандидатите в рамките на периода на прием, възлиза на левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният размер на разходите по проект не може да надвишава 500 000 евро.
Заявленията за подпомагане ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ от 7 до 12 септември. Приемът ще включва проекти с инвестиции само за закупуване на земеделска техника.