Обществена поръчка за изготвяне на инвестиционен проект за преустройството и промяна на предназначението на сградата на бившата гимназия по жп транспорт в Регионален център за интегрирано управление на риска и територията за региона на Долен Дунав обяви Община Русе. Прогнозната й стойност е 79 080 лева, а срокът за изпълнение е не повече от 15 дни. 
Поръчката е част от дейностите по подготовката на проектно предложение по Програма INTERREG V-A Румъния-България в партньорство между общините Русе и Гюргево. Техническото задание за преустройство и промяна на предназначението на сградата на гимназията е част от подробния устройствен план на крайбрежната зона в Русе. 
Сградата се намира на ул.“Братя Обретенови“ 9 в близост до Музея на транспорта. Тя е двуетажна, неподдържана и в лошо техническо състояние. В новия център се предвижда да има работни и обществено достъпни помещения, сред които информационен център с възможност за експозиции, библиотека, изложбена зала, зала за симулиране на ситуации от потенциални бедствия и катастрофи, причинени от човешка дейност, кафетерия, предвиден е и паркинг. Външното й оформление пък ще бъде в унисон с Музея на транспорта и парковата среда, като ще отговаря на съвременните тенденции в архитектурата. 
Оферти ще се приемат до 7 септември, а на следващия ден специална комисия ще ги отваря. При оценяването ще се търси икономически най-изгодната оферта, като техническото предложение ще е с по-голяма тежест - 70 точки, а предложената цена ще носи 30. 
Както „Утро“ писа, общината стана собственик на бившата гимназия по жп транспорт през март, след като Министерски съвет й прехвърли имота.