На 347.3 млн. евро възлизат преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ/ в предприятията от нефинансовия сектор в област Русе през 2012 г., съобщи Териториалното статистическо бюро. Сумата е с 3.7% по-голяма в сравнение с 2011 година. Нейният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.6% и съответно 41.3 от ПЧИ в рамките на Северен централен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Русе заема 8-о място в страната.
Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлените предприятия в областта - 278.8 млн. евро или с 12.8% повече от 2011 година. В сектора на услугите /търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство/ са инвестирани 24.3 млн. евро или с 22.9% под нивото на предходната година. През 2012 г. тези две дейности заедно формират 87.3% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял нараства спрямо 2011 г. с 4.1 процентни пункта. В национален мащаб горепосочените дейности формират 63.9 от общия обем  на ПЧИ, а относителният им дял бележи ръст с 4.6 пункта в сравнение с предходната година.
И през 2012 г. най-голяма остава стойността на ПЧИ в предприятия на територията на община Русе, като в сравнение с предходната година тя нараства с 3.4%. Към 31.12.2012 г. няма регистрирано чуждестранно участие в  работещите предприятия от нефинансовия сектор в общините Борово и Ценово.