Обществена поръчка за закриване на сметището за твърди битови отпадъци в местностите Параджика и Календжи Кору обяви Община Ветово. 
Прогнозната стойност на поръчката е 598 378 лева без ДДС, а срокът за изпълнение е два месеца. Финансирането е по оперативна програма „Околна среда“ чрез ПУДООС. 
Достъпът до двете сметища се осъществява по съществуващи полски пътища. На двата обекта няма изградена ВиК и електро инфраструктура и не е провеждан мониторинг. Рекултивацията им обхваща две фази - техническа и биологична, като всички строително-монтажни дейности са подробно описани в техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка. 
Оферти ще се приемат до 9 септември, а на следващия ден специална комисия ще ги отваря. При оценяването ще се търси икономически най-изгодната оферта, като ценовото предложение ще е с по-голяма тежест - 60%, а срокът за изпълнение на техническата рекултивация и срокът за реакция на скрити недостатъци и появили се дефекти в гаранционния срок - по 20%.