Пътят Бяла-Копривец, който е в окаяно състояние, най-накрая ще бъде ремонтиран, след като Общинският съвет в Бяла реши Общината да участва с четири проектни предложения като водещ партньор по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България. 
Единият проект е за ремонт на пътя Бяла-Копривец-Бистренци-Дряновец-Копривец, като дейностите по проекта съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на Бяла за 2014-2020, а именно да се доизгради и модернизира техническата инфраструктура. 
Другият проект също е свързан с инфраструктурата и е за модел на транспортна система за трансгранична електрическа мобилност между България и Румъния. 
 С третия проект, който е за ефективно управление на извънредните ситуации в трансграничния регион Гюргево-Русе, се цели да се предотвратят и ограничат последиците от природни бедствия и аварии.
Последното проектно предложение на Община Бяла по трансграничната програма е за развитието на природни, културни и исторически атракции в общината, като ще се направят инвестиции за опазване, възстановяване и използване на културното наследство, ще се реставрира мостът на Колю Фичето на река Янтра, ще се изгради прилежаща инфраструктура около него и ще се обнови историческият музей в Бяла.
И за четирите проекта общината ще осигури по 2% съфинансиране, каквото е изискването на програмата.
Освен това Община Бяла ще кандидатства и по проект за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. С него ще се подобри достъпът на хора с увреждания и хора над 65 г., които не могат да се обслужват, до социални услуги и здравеопазване. Ще се създаде нов център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, като дейността му ще бъде поне 6 месеца без прекъсване.