Всички адресни регистрации са направени според изискаванията на закона. При тях няма констатирани пропуски и не следва да бъдат заличавани никои от регистрациите. Това са заключенията от извършената проверка в общините Ветово, Две могили, Бяла, Борово и Сливо поле. Тоест, на територията на населените места в петте общини няма пришълци, които само фиктивно да се водят, че живеят там, а да се използват единствено като гласоподаватели на предстоящите наесен избори за кметове и общински съвети. Протоколите от проверките в общините Русе, Иваново и Ценово все още не са готови.
Както е известно, през процедурата за контрол на адресните регистрации преди местните избори през октомври, трябва да преминат всички общини. До назначаване на инспекциите се стигна след журналистически разследвания за странни регистрации на адреси, на които няма постройки, годни за живеене, както и струпвания на десетки регистрирани на един адрес. С една предполагаема цел - да подкрепят определена кметска кандидатура.
Заради това всяка община назначи комисия, която да  провери спазени ли са изискванията за извършените адресни регистрации или за промяна на адреса в периода от 1 юли 2014 г. до 30 април 2015 г. В комисиите бяха включени представители на съответната общинска и областна администрации, на местното МВР и на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ /ГРАО/.
Готови са резултатите от проверките в общините Ветово, Две могили, Бяла, Сливо поле и Борово, става ясно от справка в интернет. Всичко при тях е в норма и не е открито нито едно нарушение.
Седемчленната комисия във Ветово е проверила общо 307 карти за настоящ адрес и 327 заявления за постоянен адрес във всички 6 населени места на територията на общината. 10 души са инспектирали адресните регистрации в Сливо поле - 446 настоящи адреса и 128 постоянни, които са постъпили за 11-те села и градове в общината. Шестчленна комисия в Две могили също не е открила пропуски и нередности по отношение на инспектирани 293 настоящи адреса и 127 постоянни в 12-те населени места. 9 души са проверили 227 настоящи адреса и 157 постоянни в 11 села и градове в Бяла. Комисия от 8 проверяващи пък е инспектирала 199 адресни карти за настоящ адрес и 120 заявления за постоянен адрес от 7 населени места на територията на община Борово.
Всички проверки приключват с един извод - няма адресни регистрации, които следва да бъдат заличени.