Русе възстановява статута си на значим промишлен център, сочи анализ на офиса на НАП. Изследвана е структурата на внесения корпоративен данък върху печалбата от стопанските субекти в региона. Данните са взети от годишните им декларации за 2014 г., като някои от резултатите са изненадващи.
В първия сектор на икономиката - добиващ, акцентът е поставен върху селското стопанство, от което се формира 11% от внесения корпоративен данък. В този сектор са включени и печалбите от лов, риболов, дърводобив и добив на природни ресурси, които обаче формират едва 0,8 на сто от внесения корпоративен данък въпреки повишените очаквания, свързани с разположението на региона до река Дунав и близките гористи масиви по островите и Лудогорието.
Най-голямата изненада в местните нагласи са резултатите от анализа на втория икономически сектор, обхващащ преработващите промишлености. В него от енергетика, машиностроене, химическа промишленост, дървообработване и строителство е формиран най-значимият дял от корпоративния данък - близо 32%. Хранително-вкусовата промишленост придава още 1,7% към постъпленията, а популярната в цяла България и далеч зад нейните граници русенска шивашка промишленост формира само 0,5 на сто. Незначителният относителен дял на корпоративния данък от производството на конфекция и работно облекло, чорапи и обувки се дължи на изпълняваните поръчки на ишлеме, от които не се реализира краен продукт и очаквана печалба.
Анализът на третия икономически сектор включва обслужващите бизнеси, сред които е вторият по значимост за региона - търговията на едро с дял от 19%. В подреждането следват услугите, комунално-битовата дейност, финанси, образование, наука и култура с общо 18.8%. Чак след тях следват традиционно приеманите за стълбове на регионалната икономика транспорт с 8 на сто и търговия на дребно с почти 7 на сто. От здравеопазване се формира 1,8% от корпоративната данъчна вноска.
Анализът твърдо определя, че за офиса на НАП в Русе най-голямо значение за приходи от корпоративен данък имат промишлените отрасли и строителството в региона. За това безспорно допринася създаването на Индустриалния парк, привличането на чуждестранни инвеститори, които развиват там различни производства, както и изграждането на инфраструктурата за големите промишлени обекти като „Монтюпе“, „Вите аутомотив“ и други. 
Резултатите за областния център са обнадеждаващи, още повече като се има предвид, че в изходната база данни не са включени показателите на най-големите десетина фирми в региона, чийто корпоративен данък се администрира от дирекцията „Големи данъкоплатци и осигурители“ на НАП, а не от русенския офис на агенцията.