Към 31 март 2015 г. „Спарки“ реализира нетни приходи от продажби на стойност 12,378 млн. лв., което представлява намаление на нетните приходи от продажби с 21% в сравнение със същия период на 2014 г., когато са отчетени 15,718 млн. лв., съобщи русенското дружество в предварителния си отчет за първите шест месеца на годината, представен на фондовата борса.
Към 30 юни фирмата отчита нетна загуба в размер на 91 хил. лв., спрямо регистрираната за второто тримесечие на 2014 г. нетна печалба на стойност 1,387 млн. лв.
Стойността на собствения капитал на дружеството е 9,632 млн. лв., а размерът на активите - 35 млн. лв.
От края на 2013 година насам машиностроителното предприятие бавно подобряваше финансовото си положение, но тази година отново отчита по-лоши резултати. Освен счетоводната загуба налице е и сериозен спад на продажбите.  
Върху „Спарки“ все още тежат многомилионни заеми за над 18 млн. лева. На няколко пъти „Спарки“ разсрочва кредита си към Банка ДСК, но той все още остава платим в следващите 12 месеца. За цялата 2014 г. бяха платени 905 хил. лева лихви, а за първото полугодие на тази година разходите по това перо възлизат на 408 хил. лева. 
Към 30 юни дружеството е с натрупана загуба от 3,972 млн. лева и този показател се влошава значително в сравнение с миналата година, когато беше 3,6 млн. лева. 
„Спарки“ е единственият производител на заварени метални конструкции от такъв мащаб в Източна Европа. Дружеството извлича предимство от благоприятната си локация на 4 дни разстояние за доставка спрямо всяка точка на Европа.
Фирмата осигурява работа на над 500 човека.