Ръст на приходите с 15% и трикратно увеличение на счетоводната печалба отчете „Параходство БРП“ в междинния си отчет за първото полугодие на годината. Основен принос за подобрението на финансовите резултати имат доходите от продажба на услуги, които нарастват от 5,5 през 2014 г. до 8,2 млн. лева. Финансовият резултат за периода от 1 януари до 30 юни е печалба в размер на 1,526 млн. лева при едва 522 хил. лева за първите шест месеца на 2014 г.
Месец юли на тази година се характеризира с намаляване на водните нива и водните количества, които протичат. Наблюдава се тенденция към спадане на нивото на реката. В горния участък на Дунав няма валежи и затова не се очаква скоро водата да се покачи, казват от БРП.
Основният фактор, определящ резултатите до края на годината, ще бъдат темповете на възстановяване на икономиката в отделните държави-членки на ЕО, от рецесията през последните 2 години, както и темповете на възстановяване в отделните браншове и потреблението като цяло.
За периода юли-септември се очаква завишено  предлагане на пшеница за превоз. По-умерени са количествата на ечемик и рапица. 
От края на 2013 година металургичния комбинат в Смедерево работи с понижена мощност, което доведе до спадане на количествата суровини, необходими за производствената му дейност. Забелязва се намаление в обемите на предлаганите за превоз суровини като руда, концентрат и кокс от Украйна за Смедерево. Усложнената обстановка в Украйна също допълнително внася доза несигурност в доставките на тези суровини, които за да достигнат до товарните пристанища Рени и Измаил, следва да пресекат територията на Украйна. 
С приключване на зимния сезон, потреблението на енергийни въглища и въглища за населението намалява. Първите количества въглища за населението от новите договори се очаква да се появят на пазара в началото  на август.