Специална приемна за обслужване на фирми и граждани, срещу които е стартирана процедура за събиране на неизплатени задължения към държавата, откри НАП-Русе. Тя се намира непосредствено до входа на офиса и ще работи от 9 до 17,30 ч. В нея ще могат да се правят бързи уточнения с дежурен служител от отдел „Обезпечаване и събиране на публични взимания“ и счетоводител от отдел „Обработка на плащания и задължения“.
В приемната клиентите могат  да направят справка за свои задължения, когато за тях са получили писмена покана или съобщение за доброволното им изпълнение. Могат да уточнят актуалния размер с натрупаната лихва при просрочени различни задължения. Там се подават  възражения за давност и заявления за платени суми, като за това може счетоводно да се уточнят извършените плащания по данъчно-осигурителната сметка на задълженото лице.
Дежурният счетоводител съдейства на клиентите за информация за номерата на банковите сметки, по които се превеждат плащания за данъчни и осигурителни задължения и се уточняват извършени преводи. Там се получава информация за актуалните задължения на граждани и фирми и се уточняват данъчно-осигурителните им сметки.