В края на тази седмица - 31 юли, изтича срокът за подаване на декларации от самоосигуряващи се лица, включително земеделски производители, наемодатели и фирми - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда определен в закона, напомнят от регионалния офис на приходната агенция. Обичайно в НАП-Русе такава декларация подават около 4000 данъкоплатци.  От началото на месеца това вече са направили 2610 от тях, като получените по електронен път декларации са  1734 бр.
В декларацията (т. нар. образец 4001) се посочва размерът на данъците, които са удържани при изплащането на нетрудови възнаграждения, както и дивидентите в полза на физически и юридически лица. В случаите, когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, тя се подава от лицето, придобило дохода. Не се посочва единствено удържаният данък за доходи от трудови правоотношения. Лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника, декларират дължимия данък за второто тримесечие, т.е. за доходите, получени през месеците април, май и юни.
Декларацията се подава до 31 юли 2015 г. ако сте:
- наемодател и отдавате помещение под наем на друго физическо лице, като освен това трябва и да внесете дължимите авансови вноски също до 31 юли. Гражданите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, отдаващи помещения под наем, дължат авансов данък, едва когато получаваната през годината от тях сума надхвърли 7920 лв. от всички източници на доходи на лицето.
- самоосигуряващо се лице.
- земеделски производител, ако сте реализирали селскостопанска продукция или сте получили субсидии, т.е. имате приходи от дейността. 
Декларацията за дължими данъци (образец 4001) се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица.