Увеличението на капитала на „Свинекомплекс Николово“ е вече факт, след като промяната е вписана в Търговския регистър, съобщи дружеството. Решението бе взето на общо акционерно събрание в края на миналата година.
Капиталът се увеличава с 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева на 2 625 000 (два милиона шестотин двадесет и пет хиляди) лева, чрез издаването на 1 125 000 (един милион сто двадесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърлими акции, с номинална стойност един лев. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Увеличението е извършено със собствени средства на дружеството за сметка на натрупаните резерви. Операцията е чисто счетоводна и няма как да се отрази върху финансовото състояние на дружеството. Увеличение на капитала със собствени средства често се прави по настояване на банки - кредитори, тъй като прави залога на предприятие много по-сигурен предвид факта, че резервите могат лесно да се похарчат, а основният капитал - не.
Управителният съвет вече има правомощия да увеличава по своя инициатива капитала на дружеството до 10 млн. лева в следващите 5 години. В този период УС ще има възможност да емитира и по-сложни финансови инструменти като конвертируеми облигации /книжа, които дават право на гарантиран годишен доход за определен период, след което се преобразуват в обикновени акции/, и варанти, даващи право да се запишат акции от следващо увеличение на капитала.
„Свинекомплекс Николово“ АД отчете 16% ръст на продажбите до 10 млн. лв. за 2012 г. Печалбата се увеличи до 481 хил. лв., спрямо 59 хил. лв. година по-рано.