Няма негативна оценка за обслужването в офиса на НАП в Русе в проведената през юни анкета с посетилите го клиенти. Резултатите показват, че 97% от попълнилите въпросника са доволни от данъчните, а почти всички намират за положително отношението на служителите към тях. 
В проучването бяха заложени 6 въпроса с по 3 отговора, обхващащи както проявяваното от служителите равнище на професионализъм и готовност за съдействие към гражданите и фирмите, така и условията на работния процес и препоръките за подобрения. За 88 на сто от отговорилите професионализмът на приходните служители е висок, като само двама са го оценили на средно ниво и още толкова са посочили, че не могат да преценят. Високо са оценени и условията за изчакване, като само в една анкетна карта е изразено недоволство от блокиране на системата за електронно насочване на клиентския поток. Други препоръки са насочени към ускоряване на компютърната обработка на подаваната информация от граждани и фирми. За подобряване на този показател предстои подмяна на електронното оборудване с по-модерна апаратура в цялата система на приходната агенция.
Проучванията на мнението на клиентите за нивото на тяхното обслужване се провеждат регулярно в офиса на НАП в Русе, съобразно изискванията на европейския модел за оценяване на качеството EFQM, прилаган в агенцията. Положителните резултати в сегашната анкета превишават аналозите им в предходната и доказват старанието на русенските приходни служители да оказват максимално съдействие на клиентите си в изпълнението на данъчните и осигурителните им задължения.