За първото тримесечие на годината „Спарки“ реализира на консолидирана база нетни приходи от продажби в размер на 5,686 млн. лв., съобщиха от дружеството. Сумата намалява с 18% спрямо нетните приходи от продажби за същия период на 2014 г., които бяха на стойност 6,976 млн. лв. В абсолютно изражение приходите се свиват с 1,3 млн. лева.
Към 31.03.2015 г. „Спарки“ регистрира на консолидирана база нетна загуба на стойност 405 хил. лв., в сравнение с отчетената за първото тримесечие на 2014 г. нетна печалба на консолидирана база в размер на 364 хил. лв. Сумата на активите на цялата група е 46,224 млн. лв., а стойността на собствения капитал - 20,871 млн. лв.
В консолидирания отчет на „Спарки“ се включват и резултатите на дъщерните дружества „Еко Спарк“ ЕООД, „Сигма плюс“ ЕООД, „ЦПО Спарки“ ЕООД и „И.З. Русе“ ЕООД. В последните години приносът им към резултатите на компанията майка е скромен.
„Спарки“ продължава да се бори с тежащите на дружеството многомилионни кредити, теглени още преди началото на кризата. Задълженията към банки бяха разсрочвани няколко пъти и към 31 март възлизат на 18,4 млн. лева. Само за лихви по тези кредити за тримесечието са изплатени 228 хил. лева. Отделно компанията дължи над 7 млн. лева на свои доставчици, търговски партньори и др.