Обществена поръчка за разработване на цикли за синхронизиране на светофарите на три кръстовища обяви Община Русе. Прогнозната стойност е 25 000 лева без ДДС, а целта е да се осигури т.нар. зелена вълна, за да се облекчи трафикът на кръстовищата на бул. „Цар Освободител“ с бул. „Съединение“, „Хр. Ботев“ и с ул. „Шипка“. Поръчката е част от мащабния проект за интегриран градски транспорт, който се изпълява по оперативна програма „Регионално развитие“. За всяко кръстовище ще се изготви анализ на интензивността на движението, а според данните ще се предложи промяна на времевите интервали на светлинните сигнали. По този начин ще се подобри организацията на движение по бул. „Цар Освободител“ и ще се намалят задръстванията. 
Оферти ще се приемат до 3 юни, а на следващия ден специална комисия ще ги отваря. При оценяването ще се търси икономически най-изгодната оферта, като предложената цена ще е с по-голяма тежест - 60%, а срокът за изпълнение - 40%.