На 26 юни ще се проведе общо събрание на акционерите на „Свинекомплекс Николово“, съобщи дружеството чрез Българска фондова борса. Освен стандартните въпроси за приемане годишните отчети и доклади в дневния ред присъства и точка за промени на управителните органи. Според проекта за решение предстои промяна в състава на Съвета на директорите, като на мястото на Румянка Михайлова в него ще влезе Димитър Михайлов. 
Акционерите трябва да вземат решение и за разпределяне на печалбата за миналата година, която е в размер на 323 хил. лева. Положителният финансов резултат се формира от оперативна печалба в размер на 489 хиляди лв., намалена с разходите от финансовата дейност в размер на 169 хиляди лв. и начислени финансови приходи от 3 хил. лева. 
Приходите на свинекомплекса бележат ръст до 9 млн. лева през 2014 г., като спадът от продажба на животни се компенсира с излишък от увеличените продажби на фураж и материали, наеми на сгради и земя, приходи от застрахователни обезщетения и др.