3,3 милиона лева загуба за първите три месеца на годината отчете “Топлофикация Русе” в междинния си финансов отчет, предоставен на фондовата борса. От информацията става ясно, че негативният финансов резултат се дължи най-вече на отрицателни разлики от промени във валутни курсове - казус, който се получава при договoрени сделки в чужда валута, която изненадващо и рязко поскъпва. Поради бързото покачване на курса на щатския долар от 1,60 лева в началото на годината до 1,86 през март, такива загуби отчитат голям брой фирми, търгуващи с държави извън Еврозоната. В случая на “Топлофикация Русе” в долари се договарят доставките на въглища.
В този първи за годината отчет не са включени ефектите от промените в Закона за енергетиката, заради които “Топлофикация Русе” обяви, че ще загуби 12 млн. лева приходи. Те трябва да се проявят в отчета за второто тримесечие, тъй като квотата за продажба на високоефективна енергия от дружеството изтече в началото на април.
През първото тримесечие “Топлофикация Русе” е произвела 127 744 Мwh топлинна енергия, от които са реализирани 90 201 Мwh. Произведената електроенергия е 8778 + 78 136 Мwh съответно от кондензационната и топлофикационната част. 
Приходите от обичайна дейност възлизат на 17,652 млн. лева, а разходите - на 20,98 млн. лева.
През ноември миналата година “Топлофикация Русе” регистрира за търговия на фондовата борса емисия облигации за 4 млн. лева с годишен купон 6.00%. В качеството си на емитент на търгувани на БФБ облигации дружеството вече предоставя редовна счетоводна информация за финансовото си състояние.