Към 31.03.2015 г. „Спарки“ реализира нетни приходи от продажби на стойност 5,673 млн. лв., което представлява намаление на нетните приходи от продажби с 19% в сравнение със същия период на 2014 г., когато са отчетени нетни приходи от продажби в размер на 6,962 млн. лв., съобщи русенското дружество в предварителния си отчет за първото тримесечие на годината, представен на фондовата борса.
Фирмата отчита нетна загуба в размер на 461 хил. лв., спрямо регистрираната за първото тримесечие на 2014 г. нетна печалба на стойност 312 хил. лв.
Към 31.03.2015 г. стойността на собствения капитал на дружеството е 9262 хил. лв., а размерът на активите е 34 788 хил. лв.
От края на 2013 година насам машиностроителното предприятие бавно подобряваше финансовото си положение, но сега отново отчита по-лоши резултати. Освен счетоводната загуба налице е и сериозен спад на продажбите.  
Върху „Спарки“ все още тежат многомилионни заеми за над 18 млн. лева. На няколко пъти „Спарки“ разсрочва кредита си към банка ДСК, но той все още остава платим в следващите 12 месеца. За цялата 2014 г. бяха платени 905 хил. лева лихви, а за първото тримесечие разходите по това перо възлизат на 228 хил. лева. 
Към 31.03.2015 г. дружеството е с натрупана загуба от 3,972 млн. лева и този показател се влошава значително в сравнение с миналата година, когато беше 3,511 млн. лева. 
„Спарки“ е единственият производител на заварени метални конструкции от такъв мащаб в Източна Европа. Дружеството извлича предимство от благоприятната си локация на 4 дни разстояние за доставка спрямо всяка точка на Европа.