Стопанската конюнктура в страната през април се подобрява, като общият показател на бизнес климата през април 2015 г. се повишава с 2.5 пункта спрямо равнището си от предходния месец, Това се дължи на подобрения бизнес климат в строителството и търговията на дребно, показват бизнес анкетите на Националния статистически институт.
По отношение на продажните цени преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.
Основните пречки за развитието на всички отрасли продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и нелоялната конкуренция в страната.
Производственият график в строителството е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано - 5.4 месеца при 4.9 за януари. Същевременно и очакванията на стопанските ръководители относно новите поръчки през следващите шест месеца се подобряват.
Показателят „бизнес климат в промишлеността“ запазва приблизително равнището си от март. Средното натоварване на мощностите през април е с 1.8 пункта под нивото от януари и достига 74.3%, като предприятията съобщават и за излишък от мощности с оглед на очакваното търсене през следващите месеци.
Съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с 2.1 пункта поради по-неблагоприятните оценки на мениджърите.