Фирмите от Русенска област приключват финансовата 2012 г. с обща печалба от 217 млн. лева, съобщи Териториалното статистическо бюро. Годишен отчет за дейността си за годината са представили общо 10 883 икономически активни нефинансови предприятия, или с 0.5% повече в сравнение с 2011 година. В тях са реализирани нетни приходи от продажби за 5,693 млрд. лв. и е произведена продукция за 3,286 млрд. лева.
Положителен финансов резултат са отчели 7294 нефинансови предприятия, предприятията със загуба са 2144, а тези с нулев резултат - 1445. В сравнение с предходната стопанска година относителният дял на фирмите с отчетена печалба нараства с 1.1 процентни пункта, докато  при тези със загуба или нулев финансов резултат намалява съответно с 0.9 и 0.2 пункта.
83.4% от предприятията са базирани в Община Русе, в нея са реализирани 86.5% от обема на нетните приходи и 81.6% от произведената продукция за областта.
През 2012 г. микропредприятията (с до 9 души на работа) са 9905, или 91.0% от всички нефинансови предприятия. Произведената в тях продукция по текущи цени възлиза на 600 млн. лв., или 18.2% от общия обем за областта, като е отчетен ръст от 8.8% спрямо 2011 година. В микропредприятията работят 29.8% от заетите лица. Предприятията от тази група приключват 2012 г. с обща печалба в размер на 82 млн. лева.
Малките предприятия (между 10 и 49 заети) са 779. В тях е произведена продукция по текущи цени за 746 млн. лв., или с 4.8% повече от 2011 г. Те осигуряват работа на 23.9% от общия брой заети лица. Тези предприятия приключват 2012 г. с положителен финансов резултат от 82 млн. лева.
Средните предприятия (между 50 и 249 заети) произвеждат 32.0% от продукцията за областта и в тях са ангажирани 28.1% от заетите. Общият финансов резултат за тази група е печалба в размер на 59 млн. лева.
Големите предприятия (с 250 и повече заети) формират 27.0% от общо произведената продукция, генерират близо 1/3 от нетните приходи от продажби и в тях работят 18.2% от всички заети лица в икономиката на област Русе. Според данните на статистиката, те реализират едва 4 млн. лева печалба през 2012 г.
През 2012 г. на територията на областта най-голям е броят на търговците и автосервизите, които формират 38.8% от общия брой стопански субекти.