Увеличени продажби на румънския пазар са основната причина за значителното подобрение на финансовите резултати на „Спарки“ за миналата година, става ясно от доклада към одитирания отчет на дружеството за 2014 г. В северната ни съседка е пласирана продукция за 12,369 млн. лева, което е с 4,9 млн. лева повече отколкото през предходната година. На практика това е единствената причина за ръста с 21 на сто на общите приходи от готова продукция в размер на 28,74 млн. лева. 
Лек ръст бележат продажбите в Германия, докато реализацията във Франция и България намалява. През 2014 г. делът на вътрешния пазар за продажба на готови изделия е 3.8 %, а делът на експорта - 96.2%. Дружеството извлича предимство от благоприятната си локация на 4 дни разстояние за доставка спрямо всяка точка на Европа.
„Спарки“ произвежда основно колони, рами и стрели за подемни машини, рами жп локомотиви и ветрогенератори, шарнири за земекопни машини. Заводът, носещ някога името „Агромашина“, вече произвежда много малко селскостопанска техника - косачки, фрези, култиватори и др. Продажбите им за миналата година носят символични приходи - едва 92 хил. лева при 172 хил. лева за 2013 г.
„Спарки“ реализира печалба за 2014 г. в размер на 1,63 млн. лв. Спрямо предходната година, тя е нараснала с 1,342 млн. лв. или с 466%. Собственият капитал на дружеството в края на периода е 9,723 млн. лв., като спрямо 2013 г. се е увеличил с 20.38%.