22% от жителите на Русенска област са на или над 65-годишна възраст. Добрата новина е, че градът продължава да е петия по големина в България. В него живеят 147 055 души, а Стара Загора изостава от Русе с около 10 000 души по-малко. Тенденциите обаче са неблагоприятни за най-големия български град на Дунав. Това показват окончателните данни на Националния статистически институт за 2014 година.
Русе изостава от средния коефициент на раждаемост - 8.2 при 9.4 за страната. Градът е и с по-висок от средния за страната коефициент на смъртност 16.7 при 15.1 за България. А естественият прираст традиционно е отрицателен, като при средна стойност за страната от минус 5.7 в Русе е минус 8.5. 
Процесът на застаряване на населението е характерен за повечето страни в Европейския съюз.    
В началото на 2014 година относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 18.5% или с 0.3 процентни пункта повече спрямо предходната година, коментират от статистиката. Застаряването води до повишаване на средната възраст, която от 40.4 години през 2001 година достига 43.2 години в края на 2014-та. В градовете жителите са средно на 42.1 години, а в селата - на 46 години. Данните сочат, че към края на миналата година 61.1% от хората са били в трудоспособна възраст, обобщава статистиката. 
В градовете живеят 5 267 480 души или 73.1%, а в селата - 1 934 718 души или 26.9% от населението на страната. 
Средната продължителност на живота за периода 2012 - 2014 година е 74.7 години. А жените продължават да живеят средно с около 7 години по-дълго от мъжете. 
Към края на 2014 година населените места в България са 5266, от които 257 са градове и 5009 - села, показват още данните на статистиката. 164 са населените места, в които не живее никой.