След три поредни месеца на спад през февруари индексът на цените на производител на вътрешния пазар отбелязва ръст от 0.7% на месечна база.
Основната причина за промяна на посоката са по-високите цени в преработващата и добивната промишленост, както и при производството на ток, топлоенергия и газ. Това показват данните на Националния статистически институт.
Общият индекс на цените на производител обаче намалява с 1.4% на годишна база. В преработващата промишленост спадът на цените е с 3.3% спрямо февруари предходната. По-съществено намаление се наблюдава при производството на хранителни продукти(1.4%) и при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители(1%).
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар отбелязва ръст от 0.7% на месечна база през февруари. По-високите цени са отчетени в преработващата промишленост(1.1%), добивната промишленост(0.7%) и производството на ток, топлоенергия и газ(0.1%).
В преработващата промишленост нарастването на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на химични продукти (1.9%),и при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло (0.5%).
Намаление е отчетено при ремонта и инсталирането на машини и оборудване (1.3%) и при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители (0.4%).
Общият индекс на цените на производител нараства с 1.4% през февруари спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в преработващата промишленост (1.9%),a в добивната промишленост (1.6%) и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (0.1%).
На годишна база обаче е отчетен спад на цените на производител на вътрешния пазар с 1.2% през февруари 2015 г.
По-ниски са цените в преработващата промишленост (4.2%),а в добивната промишленост (3.1%),докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено увеличение с(4.2%).
Намаление на цените в преработващата промишленост на годишна база е отчетено при производството на основни метали (1.6%), печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители (1.5%), производството на хранителни продукти (1.4%).
Нарастване на цените се наблюдава при производството на напитки и производството на химични продукти(по 2.1%), производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти (2%).