71% от фирмите подават данъчните си декларации по интернет, съобщиха от регионалния офис на НАП. До момента броят им е 5009, което е с 12% повече отколкото по същото време на миналата година. Дружествата, които подадат декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис, ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лв. До тази дата трябва да бъде платен и самият данък. 
Все повече фирми използват Интернет и за плащане на корпоративния си данък. Плащането по този начин изисква дебитна карта, регистрация в системите ePay или eBg и в сайта на НАП - www.nap.bg. В неговата рубрика „Плащане“ има списък на номерата на банковите сметки  на НАП и указания за плащането на данъци и осигуровки по електронен път.
Остава 1 седмица до 31 март, когато е последният срок за подаване на годишните данъчни декларации по Закона за корпоративно облагане. В офиса на НАП в Русе вече са приети 7002 от тях - с близо 500 повече от същия период на 2014 г. 
Заедно с годишните декларации за облагане с корпоративни данъци дружествата са задължени да подават и годишни отчети за дейността. Те могат да изберат къде и как да го направят -  по електронен път в Националния статистически институт (НСИ) подписани с електронен подпис или на хартиен носител в офисите на НАП. 
Декларация подават всички търговски дружества - юридически лица, независимо от това дали са осъществявали дейност през 2014 г. Неработилите фирми подават отделен формуляр - образец 1010а. В него те декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Те не подават годишен отчет за дейността. 
Юридическо лице, което не подаде декларация или не я подаде в срок, се наказва с имуществена санкция, а неговият управител отнася и глоба за допуснатото нарушение. Санкцията за юридическото лице е в размер от 500 до 3000 лв., а за управител, ликвидатор/синдик - в размер от 200 до 1000 лева.