Приключилите и управляваните проекти през 2014 г., финансирани национално и от европейските фондове, са основен акцент в отчета за изпълнението на общинския план за развитие, който предстои да бъде одобрен на идната сесия. В него е посочено, че е постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите, като повишаването на размера на инвестициите в Русе е ключов показател за добре развиваща се пазарна икономика. Най-много приходи в местната икономика през 2014 г. са докарали търговията, следван преработвателна промишленост, земеделието, транспортът и складирането. 
Общо инвестираните средства през 2014 г. за подобряване на инвестиционния и бизнес климата в общината, повишаване на качеството на административното обслужване и развитие на икономиката са в размер на 5 305 528 лева. През тази година се очаква общината да приложи система за плащания по електронен път към дирекция „Местни данъци и такси“. 
За развитие на човешките ресурси чрез прилагане на модерни и устойчиви политики в сферата на културата, образованието, здравеопазването, социалните дейности, заетостта, младежта и спорта са инвестирани през 2014 г. над 25 млн. лв.
Близо 11 млн. лв. са инвестициите за подобряване на териториалната достъпност и свързаност в регионален, национален и международен план. 
За опазване на околната среда, превенция на риска и енергийна ефективност са инвестирани близо 1,5 млн. лв. 
Най-общо проблемите във връзка с изпълнението на Общинския план за развитие на община Русе 2014-2020 г. през първата година от програмния период са свързани с недостатъчните и ограничени финансови ресурси. 
Общата оценка от отчета е, че общината се развива динамично, целенасочено и се утвърждава като район за икономически растеж.