Обществена поръчка за енергийно обследване и сертифициране на жилищните сгради по Националната програма за саниране обяви общината. Прогнозната стойност на поръчката е 79 200 лв. с ДДС, а срокът на изпълнение е до края на тази година. От кандидатите се изисква да разполагат с екип от специалисти по топлотехника, електроинженери и архитекти или конструктори и да са изпълнили поне една сходна с предмета на поръчката услуга през последните три години.
В рамките на настоящата поръчка ще се направят справки за разходите за отопление, ток, газ и други енергийни носители на сградата, която подлежи на енергийно обследване.
При оценяването по-голяма тежест ще има методологията и организацията за изпълнение на поръчката - 70 точки, а предложената цена ще носи 30 точки. Срокът за подаване на офертите е до 17 март, а на следващия ден те ще бъдат отворени от специална комисия.