В „синята стая“ - специализираното помещение за изслушване на деца, жертви или свидетели на престъпления, което бе разкрито през месец юни 2013 година в Комплекса за социални услуги, се проведе първият разпит. Става дума за малолетно дете, което е разпитано като свидетел по досъдебно производство, образувано във връзка с престъпление срещу личността. Заявката за ползването на услугата „Подготовка и изслушване на деца в съдебното и досъдебното производство“ в Центъра за обществена подкрепа към Комплекса за социални услуги е подадена от разследващ полицай от ОД на МВР-Русе с цел детето да бъде разпитано по щадящ начин, с подкрепата на специално обучени психолози и социални работници на Комплекса за социални услуги. 
Специализираното помещение „синя стая“ в Русе бе разкрито по проект на Община Русе в партньорство с Института за социални дейности и практики (ИСДП) в Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС). „Синята стая“ се състои от две части с цел наблюдаване на изслушвания на деца, жертви на насилие, трафик или престъпления, или свидетели на престъпления. Целта е въвеждане на нова практика и развиване на социални услуги в подкрепа на децата, жертви и свидетели на тежки престъпления и техните родители. Чрез провеждане на подготовка за участие в съдебни процедури, разпити и изслушване в „синя стая“ не се допуска пряк контакт между детето и подсъдимия, неговата защита или други лица. Така детето жертва се предпазва от стрес, страхове, неприятни емоции и спомени.
Благодарение на осъзнатата потребност от страна на разследващи, следователи, съдии и прокурори в Русе за гарантиране правата на детето и максималната му защита вече става възможна промяната на досегашната практика за участие на деца жертви или свидетели на престъпление в съдебното и досъдебното производство. Целият процес се съгласува с Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“.
До момента в страната са открити 14 „сини стаи“. Специализирани помещения за изслушване и разпит на деца има още в Благоевград, Бургас, Велико Търново, Видин, Дупница, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Русе, две в София, Стара Загора, Сливен и Шумен. През 2014 г. в 13-те открити и действащи „сини стаи“ са изслушани и разпитани 120 деца по наказателни и граждански дела.