Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в Русенска област към 31.12.2013 г. възлизат на 372.8 млн. евро, което е със 7.3% повече в сравнение с 2012 година, съобщи Териториалното статистическо бюро. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.6% и съответно 42.4% от ПЧИ в рамките на Северен централен район. По размер на чуждестранните инвестиции областта заема осмо място в страната.
Близо три четвърти (72.4%) са направените чуждестранни инвестиции в промишлените предприятия - 269.6 млн. евро. Сумата обаче е с 3.3% по-малко от 2012 година, тъй като плащанията по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити към чуждестранните инвеститори надхвърлят размера на новите вложения. В сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 40.8 млн. евро или с 68.3% над нивото на предходната година. През 2013 г. тези две дейности заедно формират 83.3% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял намалява спрямо 2012 г. с 4.0 процентни пункта.
В национален мащаб горепосочените дейности формират 64.5% от общия обем  на ПЧИ, а относителният им дял бележи незначителен ръст от 0.6 процентни пункта в сравнение с предходната година.
И през 2013 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в предприятията на територията на община Русе, но в сравнение с предходната година намаляват с 6.7%. С 12.8 процентни пункта спада и относителният им дял в общия размер за областта спрямо 2012 година.