Обществена поръчка за благоустрояване на блок „Вида“ и съществуващия тротоар на ул. „Плиска“ в кв. „Възраждане“ и за благоустрояване на междублоковото пространство на бл. 305 и бл. 401 в кв. „Чародейка“ обяви общината. И двата обекта са четвърта категория, като ориентировъчната стойност за този в кв. „Възраждане“ е 141 565 лв. с ДДС., а за „Чародейка“ - 33 595 лв. с ДДС или общо 175 160 лв.
От страната на бл. „Вида“ ще бъде изградена алея с ширина 6 метра и паркинг с 50 места. Срокът за изпълнение е 3 месеца. За обекта вече има изработен инвестиционен проект по пътната, електро, ВиК и геодезичната част, както и план за безопасност и здраве. Срокът за проектиране на другия обект е 1 месец, а за строителните дейности 2 месеца.
От участниците се изисква да докажат, че през последните пет години са изпълнили строителство или ремонт, сходни с предмета на поръчката. Освен това кандидатът трябва да е член на Камарата на строителите в България. Друго условие е да притежава сертификат за управление на качеството, за здравословни и безопасни условия на труд и за опазване на околната среда.
Оферти ще се приемат до 12 ч на 25 февруари, а в 14 ч комисия ще ги отвори. Критерият за възлагане е икономически най-изгодна оферта, като при оценяването по-голяма тежест ще има предложената цена - 70%, а срокът за изпълнение на двата обекта и проектирането ще носят по 10%.