Членовете на комисията по култура и религиозни въпроси към Общинския съвет не приеха промените, отнасящи се за награда „Русе“, които работна група предложи за изменение и допълнение в наредбата за символиката на община Русе. Работната група с председател общинския съветник от ГЕРБ Орлин Дяков предложи да се обединят някои от разделите в област „Образование и наука“, като за цялостен принос в областта на предучилищното, началното, основното, средното и висшето образование се дава една индивидуална награда, а за образователна институция или учителски екип - една колективна.
Комисията обаче излезе със становище, че по този начин наградите в областта на образованието ще бъдат шест за сметка на тези в културата, които остават седем. За да има равнопоставеност между двете области, членовете на комисията решиха за учителски екип от основни, средни общообразователни училища и професионални гимназии да се дава както досега една колективна награда и една индивидуална в областта на висшето образование и наука. Те приеха за образователна институция или учителски екип да се дава една колективна, а не както беше досега за учителски екип от детски градини - една колективна.