През четвъртото тримесечие на 2014 г. безработните лица в страната са 354.5 хил., а коефициентът на безработица - 10.6%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2013 г. броят на безработните е по-нисък с 19.4%, а коефициентът на безработица - с 2.4 процентни пункта, съобщи Националният статистически институт.
Намаление на безработицата се наблюдава както при мъжете, така и при жените. Коефициентът на безработица на мъжете се понижава с 2.4 процентни пункта, а на жените - с 2.5 процентни пункта, достигайки съответно 11.4 и 9.7%. От общия брой на безработните през четвъртото тримесечие на 2014 г. 203.0 хил. (57.3%) са мъже и 151.5 хил. (42.7%) - жени.
От всички безработни 13.8% са с висше образование, 51.4% - със средно, и 34.8% - с основно и по-ниско образование.
През четвъртото тримесечие на 2014 г. продължително безработни (от една или повече години) са 226.7 хил., или 63.9% от всички безработни лица, като в сравнение със същото тримесечие на предходната година делът им се увеличава с 3.9 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица е 6.8%, като при мъжете е с 1.9 процентни пункта по-висок в сравнение с жените - съответно 7.7 и 5.8%.
От общия брой на безработните лица 56.9 хил., или 16.0% търсят първа работа.
Общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 2 989.7 хил., от които 1 574.4 хил. са мъже и 1 415.3 хил. са жени. Относителният дял на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години е  48.2%, като при мъжете този дял е 52.7%, а при жените - 44.0%.