Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2014 г. е 1227 лв. и остава без промяна спрямо същия период на 2013 година. Общият разход на човек е 1171 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2013 г. с 3.1%, показват данните на Националния статистически институт.
В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (53.6%), следвани от доходите от пенсии (25.6%), доходите от самостоятелна заетост (7.8%) и доходите от социално осигуряване и социални помощи (4.1%). Доходът от работна заплата намалява с 0.8% (от 663 на 658 лв.), доходът от самостоятелна заетост нараства с 12.6% (от 85 на 96 лв.), пенсии носят с 0.7% повече (от 311 на 314 лв.), а социалните помощи нарастват с 15.3% (от 43 на 49 лв.).
През четвъртото тримесечие на 2014 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.5%, а делът на дохода от натура е 1.5%.
В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (32.0%), следвани от разходите за жилище (17.1%) и разходите за транспорт и съобщения (10.8%).
Разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват с 3.0% (от 387 на 375 лв.). Тези за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват с 13.6% (от 176 на 200 лв.), за транспорт и съобщения се увеличават с 1.6% (от 124 на 126 лв.), а за здравеопазване намаляват с 5.3% (от 65 на 61 лв.).