На 17 януари ще стартира търговията с права по варантите на „Свинекомплекс Николово“, съобщи Българска фондова борса. Сделки с тях ще могат да се извършват до 30 януари, а крайната дата за прехвърлянето им е 3 февруари.
Аукционът за незаписаните права ще се проведе на 10 февруари, а крайна дата за записване на варанти, закупени на него, е 24 февруари.
Броят на издадените права е 2 625 000, равен на броя акции на русенската компания. Варантите от настоящата емисия се предлагат срещу заплащане на тяхната емисионна стойност от 0.41 лв. и дават право на притежателите си да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на емитента по определена към момента на записване на варанта емисионна стойност от 3.00 лв. в следващите 4 години.
Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко един варант от настоящата емисия и най-много такъв брой варанти, равен на броя притежавани от него права. Ако до крайния срок на подписката бъдат записани най-малко 262 500 броя от предлаганите варанти, подписката се счита за успешно приключила.
Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала, е „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД, а банката, в която да бъде открита набирателна сметка, е ОББ. Право да запишат варанти имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението или към 16.01.2014 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на „Свинекомплекс Николово“ на борсата, в резултат на които приобретателят ще придобие права, е 14.01.2014 година.