В Русенска област има регистрирани близо 2300 земеделски производители. Тези от тях, които са физическите лица и са регистрирани и по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), вече ще имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им, казаха от НАП-Русе. Тези доходи ще се облагат с данък върху годишната данъчна основа от стопанска дейност като едноличен търговец, само ако земеделският производител избере този ред на облагане.
Изборът ще става с декларация, която за 2014 г. ще се подава в срок до края на януари 2014 г. В случай, че земеделците не подадат такава декларация за доходи, придобити след 01.01.2014 г., те ще се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа, като при формирането на облагаемия доход ще могат да приспадат само нормативно-определените разходи (60 или 40 на сто в зависимост от вида на произвежданата продукция). Този ред на облагане се прилага за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години.
Образец на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с която се упражнява правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа от стопанска дейност като едноличен търговец, както и повече информация за облагането на доходите на земеделските производители, може да се намери на сайта на приходната агенция www.nap.bg.
Декларацията се подава лично от земеделския производител или негов упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на физическото лице. Тя може да се подаде и по пощата, с обратна разписка.