Търг за продажба на стопански дворове назначи Областната дирекция „Земеделие“. На тезгяха са 14 имота в землищата на Семерджиево, Кривня, Тръстеник, Помен, Борисово, Голямо Враново и Стамболово. Някога използвани от ликвидираните аграрно-промишлени комплекси /АПК/, сега те са частна държавна собственост. Терените са с размер от половин до 5 декара, незаети със сгради и съоръжения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване. За всеки от тях е определена начална тръжна цена.
Право на участие в наддаването имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон. Оферти се приемат до началото на март. Депозитът за търга е в размер на 10% от началната цена на имота.