За 2014 година „Спарки“ реализира нетни приходи от продажби на стойност 28,935 млн. лв., което представлява увеличение с 21% в сравнение с 2013 г, когато са отчетени нетни приходи от продажби в размер на 23,940 млн. лв., съобщи дружеството в предварителния си неодитиран финансов отчет за миналата година.
Към 31.12.2014 г. „Спарки“ отчита нетна печалба в размер на 1,63 млн. лв., спрямо регистрираната за 2013 г. печалба на стойност 288 хил. лв. Положителният финансов резултат нараства над 5 пъти.
Към 31.12.2014 г. стойността на собствения капитал на дружеството е 9,700 млн. лв., а размерът на активите е 34,409 млн. лв.
От миналата година насам машиностроителното предприятие бавно подобрява финансовото си положение, но върху него все още тежат многомилионни заеми за близо 19 млн. лева. На няколко пъти „Спарки“ разсрочва кредита си към банка ДСК, но той все още остава платим в следващите 12 месеца. За цялата 2014 г. са платени 905 хил. лева лихви. Въпреки това задълженията по заеми нарастват с над 1 млн. лева.
Към края на 2014 г. „Спарки“ е с натрупана загуба от 3,5 млн. лева, но този показател се подобрява значително в сравнение с миналата година, когато беше 5,1 млн. лева. Значително по-добре изглеждат и съотношенията между текущите активи и пасиви.
„Спарки“ е единственият производител на заварени метални конструкции от такъв мащаб в Източна Европа. Дружеството извлича предимство от благоприятната си локация на 4 дни разстояние за доставка спрямо всяка точка на Европа.